BG
EN

Условия за наем на автомобил “ОМЕГА РЕНТ-А-КАР”, в качеството си на НАЕМОДАТЕЛ, отдава своите коли под наем на НАЕМАТЕЛЯ при следните условия:
Начин на наемане Наемането на автомобил /МПС/, се урежда чрез приемо-предавателен протокол, неразделна част от договор за наем на автомобила, който се оформя в 2 /два/ екземпляра, в момента на наемане на автомобила. Прави се опис на състоянието на автомобила и при връщане на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ, НАЕМОДАТЕЛЯТ прави оглед на автомобила. При установяване на повреди или липси по вина на НАЕМАТЕЛЯ и непокрити от застраховката щети, стойността им се удържа от депозита. Автомобилът /МПС/ се предава от НАЕМОДАТЕЛЯ на НАЕМАТЕЛЯ в отлично техническо състояние и със задължителното оборудване, изисквано от органите на КАТ, описано в приемо-предавателния протокол. Автомобилът се предава от НАЕМОДАТЕЛЯ с пълен резервоар гориво и се издава от НАЕМАТЕЛЯ с пълен резервоар гориво. При липса на гориво, разликата в стойността на липсващото гориво се заплаща от НАЕМАТЕЛЯ или се приспада от депозита. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да върне автомобила при условията, описани в договора, заедно с всички предадени му документи, в същото състояние, в което му е предоставен, в уговорения срок и място, като състоянието на автомобила се удостоверява с приемо-предавателния протокол. При неспазване срока за връщане на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да уведоми НАЕМОДАТЕЛЯ не по-късно от уговорения час за връщане, като за закъснение НАЕМАТЕЛЯТ дължи неустойка в размера максимум дневнонаемната цена на автомобила. Договорът може да бъде удължен по телефона максимум със 72 часа, като при забавяне повече от 3 /три/ дни, НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да сключи нов договор.
Невръщането на автомобила от НАЕМАТЕЛЯ повече от един ден, без уведомяването на НАЕМОДАТЕЛЯ се счита за присвояване и следва уведомяване на компетентните органи, като НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва всички права по договора.
Депозит При наемането на автомобил, НАЕМАТЕЛЯТ заплаща депозит в брой, в размер на €100, като в случай на щети по ходовата част, аудиооборудването, гумите, замърсен или изгорен интериор, липса на гориво, част или целият депозит може да бъде задържан от НАЕМОДАТЕЛЯ. Липсващи части или аксесоари от автомобила се заплащат в пълната им стойност. При връщане на автомобила в състояние, същото, в което е предаден, съобразно приемо-предавателния протокол, депозитът се възстановява на НАЕМАТЕЛЯ.
Начин на плащане
Доставка и прибиране на автомобил
Изисквания към наемодателя
Изисквания към наемателя
Цени и начин на плащане
Щети, загуби, кражби и други В случай на технически проблеми или пътни произшествия, НАЕМАТЕЛЯТ трябва да информира незабавно НАЕМОДАТЕЛЯ на посочените в договора телефони, като в случай на пътно произшествие НАЕМАТЕЛЯТ следва да се обади в полицията /112/ и да вземе издаден от органите протокол. Задължително е и обаждането на застрахователна агенция "Лев Инс" и изчакването на тяхна мобилна група. В случай на изгубени документи, номера или ключове на автомобила, НАЕМАТЕЛЯТ дължи плащане в размер на €120. В случай на кражба на автомобила или части от него, както и при пожар или счупване на стъкло, резултат от виновно поведение на НАЕМАТЕЛЯ, последният е задължен да заплати на НАЕМОДАТЕЛЯ пълно обезщетение, включително разноски за връщане, ремонт, пропуснати ползи и наем.
Застраховки В наемната цена са включени следните застраховки: Застраховката на автомобила не покрива : Ползване на автомобила извън пределите на Република България: